תקנון אתר קנאביס

תנאי שימוש באתר קנאביס אינדיקס ישראל:

אני מצהיר כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל כתנאי לשימוש באתר קנאביס אינדקס ולשירותים הניתנים באמצעות האתר, להלן: “אתר קנאביס אינדקס

  1. במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים הפיננסיים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר קנאביס אינדקס, או באמצעות אתר קנאביס אינדקס (ולרבות ניוזלטר, SMS, אפליקציות סלולר וטאב- לט) אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר קנאביס אינדקס הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.
  2. בכל מקום בו מופיע “קנאביס אינדקס” הכוונה ל- קנאביס אינדקס לרבות אתרי אינטרנט קשורים.
  3. קנאביס אינדקס אינו אחראי בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות שמתפרסמות באתר קנאביס אינדקס
  4. אין קנאביס אינדקס אחראי לתוכן הנתונים ולנכונות המודעות המתפרסמות באתר קנאביס אינדקס.
  5. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר קנאביס אינדקס או מטעמו של אתר קנאביס אינדקס שייך באופן בלעדי לקנאביס אינדקס. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ”ל, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של קנאביס אינדקס, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר קנאביס אינדקס באמצעות הסכמים שונים בין קנאביס אינדקס לבין אותם צדדים.
  6. השימוש באתר קנאביס אינדקס מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר קנאביס אינדקס ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.
  7. העברת התכנים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הרשת הסלולרית, כפופה בין השאר למגבלות הכיסוי הסלולרי ורשת האינטרנט. המשתמש מודע לאופי פעולות רשתות אלו שאינן בשליטת קנאביס אינדקס, לאופי הקשר הסלולרי, לניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרי, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ועל כן יכולים לקרות שיבושים בזמנים, או שיבושים בתכנים הנגרמים בשל רשתות אלו. שיבושים אלו אינם באחריות קנאביס אינדקס, והמשתמש פוטר את קנאביס אינדקס מכל טענה בעניין זה.

תנאי שימוש למשתמשים בנתוני הבורסה

על מנת לקבל את נתוני הבורסה באמצעות אתר קנאביס אינדקס (להלן: “המידע”), המשתמש מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:

ידוע למשתמש כי אין בפרסום המידע משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישה או מכירה של ניירות ערך, ואין להסתמך על המידע לשם קבלת החלטות השקעה.בנתונים הפיננסים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתקבל באמצעות השירות אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך ואין להסתמך על המידע לשם קבלת החלטת השקעה או מכירה. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע או מתקבל במסגרת השירות הינו על אחריות המשתמש בלבד.

ידוע למשתמש כי אין הבורסה ו/או קנאביס אינדקס אחראים לתוכן המידע ו/או לנכונותו. כל שימוש במידע טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המשתמש וייעשה על אחריותו בלבד והמשתמש מתחייב כי לא יבצע כל עסקה בהסתמך על המידע וידאג לוודא את נכונות המידע באמצעים אחרים.

המשתמש מצהיר שידוע לו כי כל הזכויות במידע, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המקצועיים, זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר כאמור, שייכים לבורסה .

המשתמש מצהיר שידוע לו כי הזכויות באופן ביטוי, עיבוד, אחסנת והפצת המידע באתר קנאביס אינדקס, נתונות לקנאביס אינדקס.

מצהיר שידוע לו כי הגישה למידע ניתנת לו באופן אישי בלבד.

המשתמש מאשר ומתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או דו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד מתחייב המשתמש שלא לאפשר במחדל את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

המשתמש ער לכך, כי למרות שהבורסה לניירות ערך /או קנאביס אינדקס פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע המועבר על ידם יהיה נכון ומדויק, אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע או בדרך העברתו.

בשים לב לאמור לעיל, המשתמש פוטר בזה את הבורסה וכן את קנאביס אינדקס, מנהליהם, עובדיהם והפועלים מכוחם, בשמם ומטעמם מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו או בתוכנו של המידע, ולכל אובדן הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו, וזאת מכוח כל דין לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים.

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי, הבורסה ו/או קנאביס אינדקס, מנהליהם, עובדיהם והפועלים מכוחם, בשמם ומטעמם לא יהיו אחראיים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של אתר קנאביס אינדקס ו/או של עובדיו ו/או של הפועלים בשמו ומטעמו.

המשתמש מאשר כי התנאים המפורטים לעיל יחולו גם על עובדיו וכי הוא אחראי לכך שלא יופרו על ידם.

המשתמש מאשר כי אין המידע המופיע בפורום גולשים משמש תחליף למחקר ו/או בדיקה עצמאית וקנאביס אינדקס אינו אחראי לכל פעולה ו/או מחדל מכל סוג ואופן שהוא שיבוצע/לא יבוצע בהסתמך על פורום גולשים.

אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג’ כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.

אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.

אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של קנאביס אינדקס.

מדיניות הגנת הפרטיות

קנאביס אינדקס יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר קנאביס אינדקס או הצטרפות ו/או שימוש לשירותים שבאתר בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר קנאביס אינדקס לרבות באמצעות COOKIES במקרים הבאים:

לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר קנאביס אינדקס ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי אתר קנאביס אינדקס.

על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי אתר קנאביס אינדקס ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה אתר קנאביס אינדקס יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:

כתובת מגורים או כתובת אחרת;

כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;

לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;

לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המישתמש , ככל שכל הפרטים הנ”ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר קנאביס אינדקס.

לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר קנאביס אינדקס. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר קנאביס אינדקס בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר קנאביס אינדקס בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר קנאביס אינדקס לכתובת האלקטרונית info@cannabisindex.co.il ואתר קנאביס אינדקס ישתדל להיענות לפנייה.

אתר קנאביס אינדקס יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר קנאביס אינדקס. אתר קנאביס אינדקס שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

אבטחת מידע

קנאביס אינדקס ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת קנאביס אינדקס אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך קנאביס אינדקס לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת קנאביס אינדקס.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר קנאביס אינדקס יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר קנאביס אינדקס לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

קראתי את תנאי השימוש בנתוני הבורסה, בפורום גולשים, במסירת תגובות לכתבות, באתר ללא פרסומות וכן את שאר תנאי השימוש באתר קנאביס אינדקס ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.